Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Postępowanie zabezpieczające to zabezpieczenie roszczeń wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym.

Komornik dokonuje zabezpieczenia na podstawie postanowienia sądu, w sposób, wskazany w tym postanowieniu oraz we wniosku o zabezpieczenie wskazany.

Tytuł zabezpieczenia stanowi również nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Wniosek o zabezpieczenie składa uprawniony w trakcie trwania sporu sądowego.

Uprawniony po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jak i postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia jest uprawniony do złożenia wniosku do komornika o wykonanie zabezpieczenia (art. 492 k.p.c.).

Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Koszt: Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.