Archiwa autora: boss-komornik

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych ma na celu uzyskanie od dłużnika określonej rzeczy, bądź określonego zachowania się.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych może polegać na: wydaniu rzeczy ruchomej, wydaniu nieruchomości; wydaniu statku, opróżnieniu pomieszczenia lub lokalu (eksmisja ).

Spis inwentarza

Spis inwentarza stanowi spis aktywów oraz pasywów wchodzących do masy spadkowej z określeniem czynnej i biernej wartości masy spadkowej.

 • Komornik dokonuje spisu na polecenie sądu, bądź na wniosek spadkobiercy. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spis inwentarza sporządzany jest z urzędu.

Właściwość:

 • Komornik, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza (sąd spadku – sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, bądź miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część).
 • Komornik dokonuje sprawdzenia zobowiązań, które posiadał zmarły spadkodawca (m.in. weryfikacja rachunków bankowych).
 • Komornik ustala z urzędu, które przedmioty zakwalifikują się do spisu inwentarza.

Koszt:

 • Opłata od wniosku – 400 zł.
 • Koszt ponosi wnioskodawca.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Postępowanie zabezpieczające to zabezpieczenie roszczeń wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym.

Komornik dokonuje zabezpieczenia na podstawie postanowienia sądu, w sposób, wskazany w tym postanowieniu oraz we wniosku o zabezpieczenie wskazany.

Tytuł zabezpieczenia stanowi również nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Wniosek o zabezpieczenie składa uprawniony w trakcie trwania sporu sądowego.

Uprawniony po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jak i postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia jest uprawniony do złożenia wniosku do komornika o wykonanie zabezpieczenia (art. 492 k.p.c.).

Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Koszt: Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

 • Tytuły egzekucyjne – orzeczenia sądu/referendarza sądowego prawomocne/z rygorem natychmiastowej wykonalności, inne orzeczenia, ugody, akty podlegające egzekucji z mocy prawa, akty notarialne (katalog – art. 777 k.p.c.)
 • Klauzula wykonalności – urzędowy akt sądu stwierdzający, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji
 • Komornik jako organ egzekucyjny nie bada zasadności ani wymagalności świadczenia objętego tytułem wykonawczym.

Wierzyciel (osoba, na rzecz której zasądzone zostało określone świadczenie) składa do komornika:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji pobierz
 • Oryginał tytułu wykonawczego.
 • Oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 u.k.s. (dot. spraw, gdy komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego
 • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wierzyciel reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika.

Komornik jest uprawniony do ustalenia majątku dłużnika, z którego może być poprowadzona egzekucja.